1. Zasady ogólne

1. Organizatorem rozdania nagród jest:

Firma F.H.U Jocker Jacek Czapiewski.

2.Dane firmy będącej Organizatorem Konkursu:

Firma F.H.U Jocker Jacek Czapiewski
ul. BoWiD 11a 
75-209 Koszalin

3. Właścicielem profilu Kenza.pl jest Organizator.

4. Fundatorem nagród jest Organizator.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w postaci:

a) imienia i nazwiska – na potrzeby wyłonienia zwycięzcy;

b) danych kontaktowych (imię, nazwisko, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i miasto) – na potrzeby wysłania głównej nagrody.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny wzięcia udziału.

§2. Zasady

Udział jest bezpłatny i dobrowolny.

Rozdanie nagród rozpoczyna się w dniu 05.11.2020a trwa do 08.11.2020 do godz.23:59  i zostanie przeprowadzone w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).

Rozdanie nagród jest organizowany na terenie Polski i ma charakter promocji i reklamy działalności oraz produktów Organizatora.

W rozdaniu nagród może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.

Posiadanie profilu osobowego na portalu Instagram i Facebook zawierającego autentyczne dane osobowe, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału i otrzymania ewentualnej nagrody.

Użytkownik, biorąc udział zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika, który je naruszył.

Zamieszczenie komentarza pod postem rozdania nagród jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia i akceptacją niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia udziału będą weryfikowane na podstawie rozdania nagród.

Spośród wszystkich osób biorących udział , jury wybierze trzy osoby, które otrzymają nagrodę dla siebie i swojej przyjaciołki.

Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora.

Informacje o rozstrzygnięciu rozdania nagród ogłosimy 09.11.2020 na naszym stories ( Instagram) i w poście (Facebook).

Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Nie przesłanie wiadomości w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami , wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych w poście informującym o wynikach na profilu jak i na stories.

§3. Słownik pojęć

1. Uczestnik – to osoba mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział  w rozdaniu nagród na profilu Kenza.pl na INSTAGRAMIE jak i Facebooku. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w Rozdaniu nagród możliwy jest pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie wydawania Nagród Zwycięzcom.

2. Organizator – Firma F.H.U Jocker Jacek Czapiewski

§4. Zasady przetwarzania danych osobowych

1.W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem: sklep@kenza.pl

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które prześlesz do nas w wiadomości mailowej będziemy przetwarzać dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia: Rozdanie nagród aby wywiązać się z naszych ustaleń, czyli np. przekazać szczegóły dotyczące nagrody, jeśli zostaniesz zwycięzcą. W tym wypadku prawną podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane

Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie Firma: Firma F.H.U Jocker Jacek Czapiewski ul. BoWiD 11a, 75-209 Koszalin

Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia Rozdania nagród.

Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

Zgodnie z RODO – masz prawo:

otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez Firmę: Firma F.H.U Jocker Jacek Czapiewski ul. BoWiD 11a, 75-209 Koszalin Twoich danych osobowych oraz ich kopię, przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwi nam przetwarzanie Twoich danych. Prosimy, pamiętaj, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Możesz także żądać: sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne, usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres sklep@kenza.pl

pocztą tradycyjną na adres: Firma F.H.U Jocker Jacek Czapiewski ul. BoWiD 11a, 75-209 Koszalin

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Rozdaniem nagród mogą być zgłaszane listownie na adres: Firma F.H.U Jocker Jacek Czapiewski ul. BoWiD 11a, 75-209 Koszalin lub e-mail sklep@kenza.pl z dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – (Rozdanie nagród w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

§6. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach udziału niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Wykonane zadanie nie powinno ponadto zawierać słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

2. Zgłoszenie nie może:

2.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych na profilu kenza.pl

2.2 zawierać antyreklamy marki kenza.pl lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy,

2.3. naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich.

3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.

§7. Instagram & Facebook

1. Rozdanie nagród nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram i Facebook

2. Portal Instagram i Facebook jest zwolniony przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg . Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Rozdanie ,nagród skierowane będą wyłącznie do Organizatora z uwzględnieniem §5 ust. 1 i 2.

§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na Instagramie lub Facebboku Kenza.pl co najmniej 2 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Z udziału wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Rozdania nagród także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionej osoby.